ซื้อสินค้า โทร.02-5110240 | 081-4563232

เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง

จุดเริ่มต้นของคนอยากมีบ้าน

เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน

การขออนุญาตก่อสร้างบ้านเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่กำลังจะปลูกสร้างบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านที่เราจะก่อสร้างนี้จะมีความแข็งแรงและปลอดภัยเมื่อเข้าอยู่อาศัย โดยขณะที่กำลังดำเนินการขออนุญาตนี้ เราก็สามารถหาผู้รับเหมาได้ในเวลาเดียว เพราะเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับเหมาจะพร้อมลงมือก่อสร้างได้ทันที

เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน เมื่อเราได้รับแบบบ้านหรือแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาขออนุญาตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด และระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตนี้ก็สามารถหาผู้รับเหมาไปพร้อมๆ กันได้

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านทุกคนที่กำลังจะปลูกสร้างบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านที่เราจะก่อสร้างนี้มีความแข็งแรง ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย และมีการรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด การยื่นขออนุญาตนี้สามารถเป็นไปอย่างราบรื่นหากเรามีการเตรียมพร้อมอย่างดี โดยเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ทั้งแบบก่อสร้าง รายการคำนวณต่างๆ เอกสารประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกร เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว เอกสารที่ดินที่จะปลูกสร้าง ใบคำขออนุญาต ทั้งนี้ก่อนยื่นขออนุญาต ควรศึกษากฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของบ้านควรรู้และปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนด เช่น การเว้นที่ว่าง ระยะถอยร่นโดยรอบอาคาร ระยะห่างระหว่างอาคาร เรื่องรั้วบ้าน เป็นต้น (หากว่าจ้างสถาปนิกให้ออกแบบบ้านให้ สถาปนิกจะช่วยดูเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารก่อนการออกแบบ)

*การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง กรณีบ้านพักอาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวรวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร จะได้รับการยกเว้นในการแนบแบบก่อสร้างในการขออนุญาตก่อสร้าง โดยแนบเฉพาะผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขป และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน พร้อมใบคำขออนุญาตก่อสร้าง โดยไม่จำเป็นต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน ทั้งนี้ เจ้าของบ้านจะว่าจ้างสถาปนิกออกแบบ และจัดทำแบบก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ แต่หากบ้านพักอาศัยนั้นไม่เข้ากรณีข้างต้น ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ข้อกฎหมายกำหนดไว้ให้มีสถาปนิกหรือวิศวกรออกแบบและควบคุมงาน ซึ่งเจ้าของบ้านจำเป็นต้องแนบแบบก่อสร้าง พร้อมยื่นใบคำขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการตามปกติ

ภาพ: ควรเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมและครบถ้วนก่อนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

เมื่อเตรียมตัวพร้อมเรื่องเอกสารแล้ว ก็สามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต หรือ อบต. ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่กำลังจะปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องจะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น และแจ้งวันนัดหมายเข้าตรวจชี้หมุดที่ดิน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างว่าเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อย 30 วัน (หากมีการแก้ไขแบบก็จะกินเวลามากขึ้น และขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องแก้ไข) หากต้องแก้ไขแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเจ้าของบ้านเพื่อให้สถาปนิกแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ภาพ: เมื่อเอกสารพร้อมแล้วก็สามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต
หรือ อบต. ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่เราจะปลูกสร้างบ้านได้เลย

ขณะยื่นขออนุญาตก่อสร้างนั้น เราก็สามารถหาผู้รับเหมาไปพร้อมๆ กัน โดยพิจารณาให้ดีจากปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่ดีมาสร้างบ้านให้เรา เช่น ทีมงาน ความถนัด นิสัยใจคอ ความรับผิดชอบ ประสบการณ์หรือผลงานในอดีต และมีการรับประกันผลงาน ซึ่งควรทำสัญญากับผู้รับเหมาให้เรียบร้อยก่อนก่อสร้าง เพื่อให้ในระหว่างการก่อสร้างมีปัญหาน้อยที่สุด สามารถจ่ายเงินตามงวดงานได้อย่างเหมาะสม และได้บ้านที่สามารถอยู่อาศัยใช้งานได้อย่างราบรื่น

ภาพ: ระหว่างรอการได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง เราสามารถหาผู้รับเหมาไปพร้อมๆ กันได้

เมื่อได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว จะสามารถก่อสร้างบ้านได้เลย โดยต้องก่อสร้างภายใน 365 วันหลังจากวันที่อนุมัติ (ใบอนุญาตมีอายุ 365 วันหลังจากวันที่อนุมัติ ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างได้ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างบ้านให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด)

**กรณีต้องการกู้เงินจากธนาคารมาสร้างบ้าน เราต้องได้รับรายละเอียดงวดงานและสัญญาจากผู้รับเหมาที่จะมาสร้างบ้านให้เราก่อนจึงจะทำเรื่องกู้ธนาคารได้

โพสต์นี้มีความคิดเห็นเดียว

  1. การขออนุญาตก่อสร้างบ้านเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่กำลังจะปลูกสร้างบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านที่เราจะก่อสร้างนี้จะมีความแข็งแรงและปลอดภัยเมื่อเข้าอยู่อาศัย โดยขณะที่กำลังดำเนินการขออนุญาตนี้ เราก็สามารถหาผู้รับเหมาได้ในเวลาเดียว เพราะเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับเหมาจะพร้อมลงมือก่อสร้างได้ทันที

ใส่ความเห็น

×
×

Cart