ซื้อสินค้า โทร.02-5110240 | 081-4563232

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.วิวัฒน์ค้าวัสดุภัณฑ์ (1987)

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.วิวัฒน์ค้าวัสดุภัณฑ์ (1987) ( ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา” ) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ( ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน” ) และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ( รวมเรียกว่า “การประมวลผล” ) รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทางต่อหน้าสถานที่ประกอบกิจการของเรา งานกิจกรรม หรือ ทางโทรศัพท์ผ่านฝ่ายบริการข้อมูลลูกค้า (call center) หรือทางออนไลน์ ผ่านทางอีเมล หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ( เช่น เว็บไซต์ Facebook หรือ Line ) และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ติดต่อเรา ร่วมกิจกรรมใดๆ กับเรา หรือเข้าชมเว็บไซด์ รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน , หนังสือเดินทาง , เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร , สัญชาติ เป็นต้น 
(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ , อีเมล , ที่อยู่สำหรับระบุในใบเสร็จรับเงิน , ที่อยู่เพื่อจัดส่งสินค้า 
(3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต    
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้า การใช้บริการ การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การคืนเงิน การคืนสินค้า รายการสินค้าที่สนใจ การเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพสินค้า ข้อร้องเรียน
(5) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เมื่อท่านติดต่อเรา หรือเราดูแลให้บริการหลังการขาย
(6) ข้อมูลอื่นใดที่ท่านให้เพื่อที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่น และกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ข้อมูลในการกรอก  แบบฟอร์ม การตอบแบบสอบถามหรือจากการตอบคำถามระหว่างการสนทนา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่กรอกใน “ติดต่อเรา” หรือในช่องทางอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชี   ผู้ใช้ (Account) ของท่าน การจัดส่งสินค้า การส่งมอบสินค้า การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ
(2) เพื่อการเสนอขายสินค้า การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
(3) เพื่อการวิเคราะห์ประวัติการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ และความสนใจของท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิ ประโยชน์ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน และที่จะจัดทําขึ้นในอนาคต
(4) เพื่อการแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ และการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทาง แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ อีเมล SMS
(5) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ
(6) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเราและการขาย สินค้าและ/หรือการให้บริการแก่ท่าน เราอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บริษัทในเครือ คู่ค้าและพันธมิตรทางการค้า นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องตามสัญญา ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ( เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ) ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน ( เช่น ธนาคาร ) หน่วยงานของรัฐ ( เช่น กรมสรรพากร ) และบุคคลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยระยะเวลาในการ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล อาจขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา ความจำเป็นในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย หรืออายุความตามกฎหมาย หรือเพื่อการใช้สิทธิตามตามกฎหมายต่างๆ

กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว

แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ( ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ) ลูกค้ามีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้าอยู่
(2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
(3) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
(4) สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
(6) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

การเพิกถอนความยินยอมและผลจากการเพิกถอนความยินยอม

ท่านอาจจะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.วิวัฒน์ค้าวัสดุภัณฑ์ (1987)
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 56 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1944899 ,02-1499344
Email Address : marketingtowiwat@gmail.com

เราอาจทบทวนแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกแก้ไข เพิ่มเติม กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

×